web analytics

Ås Nordre Jeløya – Svarteboka og dens etterkommere

Ås nordre Jeløya

På gården Ås Nordre bodde min grandonkel Elmer Jegersberg sammen med sin kone Lilly, født Damnæs. Dette er hennes anelinje.

Gården er en del omtalt vedrørende svarteboka , som ble funnet etter et skifte i 1893.

Svarteboka: «Før moderne medisiner var folk flest kreative når det gjaldt å kurere forskjellige
lidelser. […]
På Ås på Jeløy ble det en gang i 1780-årene tatt avskrift av en svartebok som allerede da var flere hundre år gammel.
Man er ikke hundre prosent sikker på hvem på gården som drev denne virksomheten, men en dame ved navn Maren Margrethe Knudsdatter antas å være den fullmektige. Hun er den første jeg har funnet boende på gården Ås , da hun ble konfirmert år 1751.

Maren skal ha vært en god kristen, pliktoppfyllende og hjelpsom.
Det finnes i det hele tatt ingenting notert om henne i noe som helst strafferegister. Men hva gjelder svarteboken er det grunn til å tro at det under hennes kristne og pliktoppfyllende ytre kunne skjule seg uante talenter.
Det man vet er at svarteboken skal ha gått i arv i generasjoner på Ås.


Odel

Jeg har ikke funnet navnet på noen beboere under ekstraskatten og manntall over skoskatten for Rygge, år 1711, da Ås Nordre er ubebodd.

Denne gården på Jeløy var den eneste der realitetene svarte til den populære forestilling man gjerne har om bondegårder: at samme slekt sitter på gården generasjon etter generasjon.

De fulgte imidlertid ikke sønn på far i ubrutt rekkefølge, noe vi allerede kan se etter gårdens første eiere.

Det ble barnebarnet til første generasjon, Maren Margrethe Knudsdatter og  Anders Thoresen, Anders Nielsen, som overtok gården. Han er oppført som eier av Ås Nordre  i folketellingen 1865

Den første odelssønnen Johannes Andersen Aas overtok ikke gården. Årsak kan være at han ble satt under verge, noe du ser du under hendelser.

I 1865 var Anders nylig blitt enkemann og bodde sammen med sin søster, Karen Anne Nilsdatter, som også var enke.

Hun bodde på gården sammen med sin datter Berthe Christine Olsdatter, som hadde giftet seg med gårdsgutten Hans Caspersen fra Ås i Akershus.

Det var deres sønn Carl Otto Aas som så senere skulle overta gården, men han hadde etablert seg som kjøpmann i Skien. 

Den 3 februar 1914 Nordre Ås på Jeløy ble tinglyst fra Hans Aas og hustrus arvinger til Skipsfører Nils Damnæs


Etterkommere av Anders Thoresen Aas og Maren Margrethe Knudsdatter

Første generasjon

1. Anders Thoresen Aas ble født ca. 1728, døde den 24 September 1797 på Ås Nordre, Jeløya, Moss, Østfold i en alder av omkring 69 år, og ble begravet den 4 Oktober 1797 i Moss, Østfold.

Hendelser i hans liv:

Anders Thoresen ble konfirmert den 25 April 1745 i Moss, Østfold, 17 år gml.

Han kjøpte Aas Nordre den 2 Januar 1780 på Jeløya, Moss, Østfold.

I 1785 mottok Anders Thoresen av Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab, 20 Rdlr. for å ha oppløyd 37 mål kratt og skog. En tidligere ubebodd avlsgård

Anders Thoresen Aas Jeløya
Kilde: Nasjonalbiblioteket.

 

Anders giftet seg med Maren Margrethe Knudsdatter Aas, den 27 August 1755 i Moss, Østfold. Maren ble født ca. 1733, døde den 26 April 1808 på Ås Nordre, Jeløya, Moss, Østfold i en alder av omkring 75 år, og ble begravet den 3 Mai 1808 i Moss, Østfold. Årsaken til hennes død var Alderdom.

Hendelser i deres ekteskap:

Bosted:Aas Søndre – åri 1762 på Jeløya, Moss, Østfold.. Fogderegnskap: Ekstraskatten Moss, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge, 1762

Hendelser i hennes liv:

Hun ble konfirmert i 1751 i Moss, Østfold.Under konfirmanter 1751, finner jeg Mari Knudsdatter Aas 17 Aar.
Dette må være riktig kandidat, da patronymet Knudsdatter ikke er så vanlig i Moss og da med kombinasjonen Aas, så er jeg ganske sikker.
Alder er også riktig.

Barn i dette ekteskapet var:

2 M i. Knut Andersen Aas ble født i November 1755 på Ås Nordre, Jeløya, Moss, Østfold og ble døpt den 9 November 1755 i Moss, Østfold.

+ 3 K ii. Berthe Christine Andersdatter Aas ble født i 1760 på Ås Nordre, Jeløya, Moss, Østfold, ble døpt den 10 Mai 1760 i Moss, Østfold, og døde før 1815.

4 M iii. Johannes Andersen Aas ble født i Juli 1768 på Ås Nordre, Jeløya, Moss, Østfold og ble døpt den 14 Juli 1768 på Jeløya, Moss, Østfold.

Hendelser i hans liv:

Johannes giftet seg med Mari Olsdatter Vammelie den 18 Oktober 1801 i Askim, Østfold. Mari ble født ca. 1777.

«Johannes Andersen Aas paa Gieløen under Rygge Tinglaug formedelst hans vaklende Forfatning i Henseende til Forstandens Brug, der setter ham ute av stand til at iagttage…». Videre kan en lese at Hr. Samuel Holstad er satt til verge og at dette bekjentgjøres i stiftets ukeblad m.m. – Moss 24 juli 1804 Kilde: Norske Intelligenssedler 1804.08.08

Johannes Andersen Aas Jeløya

 

Andre generasjon (Barn)

3. Berthe Christine Andersdatter Aas (Anders1) ble født i 1760 på Ås Nordre, Jeløya, Moss, Østfold, ble døpt den 10 Mai 1760 i Moss, Østfold, og døde før 1815.

Berthe giftet seg med Nils Hansen Aas, sønn av Hans Pedersen og Kari Guldbrandsdatter, den 10 November 1798 i Moss, Østfold. Nils ble født i Januar 1760, ble døpt den 13 Januar 1760 i Moss, Østfold, døde den 7 November 1839 på Ås Nordre, Jeløya, Moss, Østfold, 79 år gammel, og ble begravet den 16 November 1839 i Moss, Østfold.

Hendelser i hans liv:

Svarteboka blir brukt som bokmerke:
På en av disse lappene står det skrevet deler av en avtale eller kontrakt.
«…. anvisning begsagen for….. rostrøm at betalla til…… Randberg den Summa Tres-….. som opgiør vores mellem ..-Aas den 1st augusti 1832. N. H. Aas»

Forsker skriver videre:
«Det er lite vi vet om Niels Hansen, men det kan være interessant å nevne at han er en av de personene som skriver under for valgmannsprotokollene fra Moss landssogn i 1814,
hvor han underskriver som gårdbruker.
Dette viser vel at han ikke kan ha stått på lokalsamfunnets «utside».
Bildet som tegner seg av Niels Hansen er derfor ikke av noen fattig mann som bruker kunstene som en måte å tilegne seg midler i mangel av andre muligheter.»

Kilde: https://oda-hioa

Eidsvoll 1814 – Valgmannsvalg, 25 Februar 1814, Moss Landdistrikt.

Til riksforsamlingen på Eidsvoll forsamlingen fra 1814 finnes Niels Hansen Aas som en av underskriverne.
https://media.digitalarkivet.no/view/39775/155 | (Nasjonalbiblioteket) Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. Aftrykte efter de originale Documenter, der bevares i Rigets Archiv, og udgivne som Tillæg til Rigsforsamlings-Tidenden. Tredie Hefte. H. 3


Jeg spør da meg da:
I forbindelse med min slektsgransking:
Hvordan kan denne husmannssønnen ha ervervet seg slike kunnskaper, som skriveferdigheter?

Jeg har i flere tilfeller når jeg har lest dokumenter og skifter at vedkommende “Holdt i pennen”.
Dvs. at vedkommende ikke kunne skrive.

Hvordan lærte Nils Hansen Aas å lese, som sønn av en husmann? Kan det være 2 personer med samme navn, eller har presten notert feil.
I følge boken, Personalia fra det gamle Moss, kapittel, MOSS BYS EIDSVOLLSMANN

Niels Hansen Aas (Ikke i slekt med de nåværende eiere av gården Ås på Jeløya)


Først innføringen av den obligatoriske allmueskolen var 1739/41.

«I 1739 kom så forordning om skolene på landet i Norge, det neste store pedagogiske tiltak.
Forordningen slo fast prinsippet om at alle barn på landet skulle gå på skole.
Barna skulle lære kristendom og lesing.
Dette var de to obligatoriske fagene, også kalt elementærfagene, helt frem til 1827.»

Kilde:
Leseferdighet og skolevesen 1740-1830

Skifte:

Det var skifte etter Nils Hansen Aas i Moss, Østfold. Skifte begynt 21/11 1839 og avsluttet 16/3 1841.
Hustru Berthe C. Andersdatter nevnt som avdød.

Barn 1. ekteskap.
1. Anders Nielsen
2. Karen Anne Niesldatter – enke etter Ole Olsen

Barn 2. ekteskap
1. Hans Carl Nielsen
2. Herman Nielsen
3. Elen Maria Nielsdatter
4. Anne Cathrine

Barn i dette ekteskapet var:

+ 5 K i. Karen Anne Nielsdatter Aas ble født den 18 Mai 1800 i Moss, Østfold, ble døpt den 24 Mai 1800 i Moss, Østfold, døde den 22 August 1887 på Ås Nordre, Jeløya, Moss, Østfold, 87 år gammel, og ble begravet den 27 August 1887 i Moss, Østfold.

6 M ii. Anders Nilsen Aas ble født i 1802 på Jeløya, Moss, Østfold, ble døpt den 22 September 1802 i Moss, Østfold, døde den 3 Mai 1893 på Ås Nordre, Jeløya, Moss, Østfold, 91 år gammel, og ble begravet den 9 Mai 1893 i Moss, Østfold.

Hendelser i hans liv:

Anders giftet seg med Maren Kirstine Ingebretsdatter Skallerød den 21 Oktober 1836 i Moss, Østfold. Maren ble født ca. 1790 på Skallerød, Jeløya, Moss, Østfold og døde før 1865. – Datter av Ingebret Mathisen Skallerød og Anne Magrethe Helgesdatter. Folketellingen 1801 på Skallerød gård.

Skifte: Det ble foretatt skifte etter Anders Nilsen Aas og dennes avdøde hustru Maren Kirstines fællesbo den 26 juni 1893 og 28 oktober 1893.

I skifte vil vi se mange etterkommere fra familien Skallerød og Anders sine halvsøsken være nevnt på side 67

Kilder: Moss sorenskriveri – Skifteforhandlingsprotokoll nr. 6:

https://www.digitalarkivet.no/sk10041004301161

https://www.digitalarkivet.no/sk10041004301099

Svarteboka.

Oppdaget av Dikken Zwilgmeyer i 1893, senere kjøpt og gitt til Universitetet av lensmann K.A. Olsen i Rygge i 1893.
Boken har tilhørt Anders Nilsen Aas som skal ha arvet den etter sin far.
Boken inneholder signeformularer, trylleråd, legeråd etc. 12 sammenheftede bl. Bl. 4v inneholder et runealfabet.

Kilde No. 1)
Norsk folkeminnesamling www.folkeminne.uio.no NFS Moltke Moe 106 I. Svartebok fra Jeløen.

Kilde No. 2)
Det ene brevet vi har er datert 3.11. 1899 og er et svar fra K.A Olsen, som fortsatt er lensmann i Rygge.
Brevet er sendt til «Hans Høyverdighed Biskop Dr. Bang». Brevet er et svar på en henvendelse Anton Christian Bang har gjort om Jeløyboken.
I brevet forteller Olsen at han fant boken i dødsboet til Anders Nielsen Aas, som døde over 90 år gammel.
Ingen pårørende til Anders Aas visste om at han hadde boken, så «man» tror gamle Anders hadde fått den av sin far.
Hvem som er forfatteren er det ingen som vet.
Olsen forteller at han har snakket med de som stod Anders Aas meget nær, men de kunne ikke gi noen opplysninger.

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/34063/Reslxkken-Master.pdf

 

Tredje generasjon (Barnebarn)


5. Karen Anne Nielsdatter Aas (Berthe Christine Andersdatter Aas2, Anders1) ble født den 18 Mai 1800 i Moss, Østfold, ble døpt den 24 Mai 1800 i Moss, Østfold, døde den 22 August 1887 på Ås Nordre, Jeløya, Moss, Østfold, 87 år gammel, og ble begravet den 27 August 1887 i Moss, Østfold. Årsaken til hennes død var Alderdom.

Karen giftet seg med Ole Olsen Bjørnstad den 28 Desember 1824 i Moss, Østfold. Ole ble født ca. 1794, døde den 26 Februar 1830 i Moss, Østfold i en alder av omkring 36 år, og ble begravet den 10 Mars 1830 i Moss, Østfold.

Barn i dette ekteskapet var:

7 K i. Maren Christine Olsdatter Aas ble født den 4 Februar 1825 på Ås Nordre, Jeløya, Moss, Østfold og ble døpt den 26 Juni 1825 i Moss, Østfold.

Maren giftet seg med Johan Martin Caspersen, sønn av Casper Johannesen og Maren Kirstine Johansdatter Sollien (Eldor), ca. 1850. Johan ble født den 22 Juli 1833 i Ås, Akershus og ble døpt den 4 August 1833 i Ås, Akershus.

Hendelser i deres ekteskap:

Paret var tilstede ved skiftesamlingen etter Anders Nilsen Aas, den 26 juni 1893.

Ekteskapsnotater: Familien i Moss folketelling 1865:
006 Johan Caspersen 02 33 Rygge – hf g Arbeidsmand ved Saugbrug
007 Maren Caspersen 02 40 Moss – Hans Kone g
008 Christian Caspersen 02 14 Moss – Deres Søn ug
009 Olia Caspersen 02 8 Moss – Deres Datter ug
010 Berte Caspersen 02 7 Moss – Deres Datter ug

+ 8 K ii. Berthe Christine Olsdatter Aas ble født den 1 Mai 1828 i Moss, Østfold, ble døpt den 18 Mai 1828 i Moss, Østfold, og døde før 1875.

Fjerde generasjon (Oldebarn)


8. Berthe Christine Olsdatter Aas (Karen Anne Nielsdatter Aas3, Berthe Christine Andersdatter Aas2, Maren Margrethe1) ble født den 1 Mai 1828 i Moss, Østfold, ble døpt den 18 Mai 1828 i Moss, Østfold, og døde før 1875.

Notater: Berthe Christine Aas, nevnt som død etter skifte datert 2/2 1914.
SAO, Moss sorenskriveri, pantebok nr. 24, 1912-1915, s. 259

Hendelser i hennes liv:

Hun ble konfirmert den 2 Oktober 1842 i Moss, Østfold.

Berthe giftet seg med Hans Arent Caspersen Aas, sønn av Casper Johannesen og Maren Kirstine Johansdatter Sollien (Eldor), den 28 Juni 1863 i Moss, Østfold. Hans ble født den 22 Juli 1833 i Ås, Akershus, ble døpt den 4 August 1833 i Ås, Akershus, døde den 18 Januar 1914 på Jeløya, Moss, Østfold 80 år gammel, og ble begravet den 26 Januar 1914 i Moss, Østfold.

Hendelser i hans liv:

Det ble skiftet etter ham den 2 Februar 1914 på Jeløya, Moss, Østfold. Skifte etter avdøde gårdbruker Hans Aas og avdøde hustru.

Barn:

Karl Otto Aas, Klara Mathilde Aas og Axeline Marie Aas, gift med skipsfører Nils Damnæs.
SAO, Moss sorenskriveri, pantebok nr. 24, 1912-1915, s. 259

Barn i dette ekteskapet var:

9 M i. Kjøpmann, Carl Otto Aas ble født den 18 Juni 1864 i Moss, Østfold og ble døpt den 14 August 1864 i Moss, Østfold.

Hendelser i hans liv:

Han arbeidet som Kjøpmann fargehandel i Skien, Telemark. Bosted: folketelling i 1910 i Skien, Telemark.Gatenavn: Øhrnsgate 674
Bydel: Skien
Gårdeier: Carl Otto AAas
Antall leiligheter: 1 Han eide en eiendom den 2 Februar 1914 på Jeløya, Moss, Østfold.Nevnt i skifte etter foreldrene på Aas Nordre
SAO, Moss sorenskriveri, pantebok nr. 24, 1912-1915, s. 259

Carl giftet seg med Esther Melanchton datter av Fredrik Anton Melanchton og Julie Elvina Nordstrøm, den 27 Juni 1888 i Larvik, Vestfold. Esther ble født den 13 Januar 1868 i Skien, Telemark og ble døpt den 19 April 1868 i Skien, Telemark.

Hendelser i hennes liv:

Bosted: folketelling i 1910 i Skien, Telemark.Gatenavn: Øhrnsgate 674
Bydel: Skien
Gårdeier: Carl Otto AAas
Antall leiligheter: 1

10 K ii. Clara Mathilde Aas ble født den 13 Februar 1866 på Jeløya, Moss, Østfold og ble døpt den 2 April 1866 i Moss, Østfold.

Hendelser i hennes liv:

Hun eide en eiendom i Moss, Østfold.Obligasjon fra Nils Damnæs til Klara Mathilde Aas på kr 6303, 88,-
Tingl. 3 febr. 1914
Avb: 17/2 1925
Moss sorenskriveri, panteregister nr. IV 3b, 1769-1926, Rygge, s. 389

11 K iii. Axeline Marie Aas ble født den 27 Mai 1868 på Jeløya, Moss, Østfold, ble døpt den 5 Juli 1868 i Moss, Østfold, døde i 1948 på Jeløya, Moss, Østfold, 80 år gammel, og ble begravet i 1948 i Moss, Østfold.

Hendelser i hennes liv:

Bosted: Skallerød nordre i 1900 folktellingen og på Villa Lien (plads) i 1910 folketellingen på Jeløya, Moss, Østfold.

Axeline giftet seg med Nils Herman Damnæs, sønn av Laurits Damnæs og Aagot Helene Holstad, etter 1900. Nils ble født den 15 November 1877 i Moss, Østfold, ble døpt den 30 Desember 1877 i Moss, Østfold, døde den 14 April 1942 på Jeløya, Moss, Østfold, 64 år gammel, og ble begravet i 1942 i Moss, Østfold.

Hendelser i hans liv:

Han arbeidet som Skipskaptein. Bosted: På Villa Lien (plads) i 1910 i Moss, Østfold.

Nordre Ås på Jeløy ble tinglyst fra Hans Aas og hustrus arvinger for kr. 30000.00, hvorav 6000, i løsøre til skibsfører Nils Damnæs. Nils Damnæs, død 14 april 1942

 

Femte generasjon (Tippoldebarn)


 

9. Kjøpmann, Carl Otto Aas (Berthe Christine Olsdatter Aas4, Karen Anne Nielsdatter Aas3, Berthe Christine Andersdatter Aas2, Anders1) ble født den 18 Juni 1864 i Moss, Østfold og ble døpt den 14 August 1864 i Moss, Østfold.

Hendelser i hans liv:

Han arbeidet som Kjøpmann, fargehandel i Skien, Telemark. Bosted: folketelling i 1910 i Skien, Telemark.Gatenavn: Øhrnsgate 674
Bydel: Skien
Gårdeier: Carl Otto AAas
Antall leiligheter: 1 Han eide en eiendom den 2 Februar 1914 på Jeløya, Moss, Østfold.Nevnt i skifte etter foreldrene på Aas Nordre .

SAO, Moss sorenskriveri, pantebok nr. 24, 1912-1915, s. 259
https://media.digitalarkivet.no/tl20080701250876

Carl giftet seg med Esther Melanchton, datter av Fredrik Anton Melanchton og Julie Elvina Nordstrøm, den 27 Juni 1888 i Larvik, Vestfold. Esther ble født den 13 Januar 1868 i Skien, Telemark og ble døpt den 19 April 1868 i Skien, Telemark.

Barn i dette ekteskapet var:

12 M i. Hans Fredrik Melanchton Aas ble født den 12 Oktober 1888 i Skien, Telemark og ble døpt den 3 Februar 1889 i Skien, Telemark.

13 M ii. Hans Aas ble født i 1890 i Skien, Telemark.

14 K iii. Julie Aas ble født i 1891 i Skien, Telemark.

15 M iv. Carl Otto Aas ble født den 7 Juni 1892 i Skien, Telemark, døde den 29 Juni 1971 i Skien, Telemark 79 år gammel, og ble begravet den 2 Juli 1971 i Nordre Gravlund, Skien, Telemark.

16 K v. Charloth Aas ble født i 1893 i Gjerpen, Telemark.

17 K vi. Birthe Aas ble født den 14 Juli 1894 i Skien, Telemark og ble døpt den 25 November 1894 i Skien, Telemark.

18 K vii. Esther Aas ble født i 1895 i Skien, Telemark.

19 K viii. Bergliot Aas ble født i 1897 i Skien, Telemark.

20 M ix. Filip Aas ble født den 5 Januar 1903.

21 M x. Leif Aas ble født den 19 Januar 1909.

10. Clara Mathilde Aas (Berthe Christine Olsdatter Aas4, Karen Anne Nielsdatter Aas3, Berthe Christine Andersdatter Aas2, Anders1) ble født den 13 Februar 1866 på Jeløya, Moss, Østfold, ble døpt den 2 April 1866 i Moss, Østfold

11. Axeline Marie Aas (Berthe Christine Olsdatter Aas4, Karen Anne Nielsdatter Aas3, Berthe Christine Andersdatter Aas2, Anders1) ble født den 27 Mai 1868 på Jeløya, Moss, Østfold, ble døpt den 5 Juli 1868 i Moss, Østfold, døde i 1948 på Jeløya, Moss, Østfold, 80 år gammel, og ble begravet i 1948 i Moss, Østfold.

Hendelser i hennes liv:

Bosted: Skallerød nordre den 31 Desember 1900 på Jeløya, Moss, Østfold. Bosted: i Villa Lien (plads) i 1910 på Jeløya, Moss, Østfold.

Axeline giftet seg med Nils Herman Damnæs, sønn av Laurits Damnæs og Aagot Helene Holstad, etter 1900. Nils ble født den 15 November 1877 i Moss, Østfold, ble døpt den 30 Desember 1877 i Moss, Østfold, døde den 14 April 1942 på Jeløya, Moss, Østfold, 64 år gammel, og ble begravet i 1942 i Moss, Østfold.

Hendelser i hans liv:

Han arbeidet som Skipskaptein. Bosted: i Villa Lien (plads) i 1910 i Moss, Østfold. Han eide en eiendom den 3 Februar 1914 på Ås Nordre, Jeløya, Moss, Østfold.Nordre Ås på Jeløy ble tinglyst fra Hans Aas og hustrus arvinger for kr. 30000.00, hvorav 6000, i løsøre til skibsfører Nils Damnæs.

Nils Damnæs, død 14 april 1942
Moss sorenskriveri, panteregister nr. XI 3, 1769-1961, Jeløy, s. 206

Barn i dette ekteskapet var:

22 K i. Lilly Jegersberg ble født den 14 Oktober 1910 på Jeløya, Moss, Østfold, ble døpt den 29 Januar 1911 på Jeløya, Moss, Østfold, døde den 24 Mai 2004 på Jeløya, Moss, Østfold, 93 år gammel, og ble begravet den 1 Juni 2004 i Moss, Østfold.

Hendelser i hennes liv:

Bosted: i Villa Lien (plads) i 1910 på Jeløya, Moss, Østfold.

Hun eide den 15/6-19/6 1948 på Ås Nordre, Jeløya, Moss, Østfold.

Begjæring om hjemmelsoverføring Aas Nordre Gnr. 16 bnr: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11 på Jeløy, til arvingene frøken Birgitte Damnæs og fru Lilly Jegersberg.

Verdi 61200,-

SAO, Moss sorenskriveri, pantebok nr. A19, 1947-1948, Moss by, Jeløy, Rygge, Råde, Våler, Hobøl, Tingl.dato: 15.06.1948
https://media.digitalarkivet.no/tl10060912409175

Nordre Ås, Jeløy var halvpart av arv.
Eiendommen ble overdratt til søsteren Birgit for kr. 30000,-
Moss sorenskriveri, panteregister nr. XI 3, 1769-1961, Jeløy, s. 206
https://media.digitalarkivet.no/tl20080729160113

Lilly giftet seg med Elmer Kristian Jegersberg, sønn av Kaptein, Lars Kristian Jegersberg og Martha Louise Jegersberg, den 18 September 1937 i Moss, Østfold.

23 K ii. Birgit Alice Damnæs ble født den 23 April 1903 på Jeløya, Moss, Østfold, ble døpt den 12 Juni 1903 i Moss, Østfold, og døde i 1965 på Jeløya, Moss, Østfold 62 år gammel.

Hendelser i hennes liv:

Gården Nordre Ås Jeløy arvet hun en halvpart av. Søsteren Lilly Jegersberg, solgte sin halvpart til Birgit

 


Kilder:

1. Nasjonalbiblioteket

3. Svartebok fra Jeløen

4. Akershus fylke, Ås, Ministerialbok nr. I 5.

5. Akershus fylke, Ås, Ministerialbok nr. I 6.

6. Ekstraskatten.

7. Moss sorenskriveri.

8. Folketelling 1801.

9. Folketelling 1875.

10. Folketelling 1900.

10. Folketelling 1910.

11. Leseferdighet og skolevesen 1740-1830

12. Til riksforsamlingen på Eidsvoll forsamlingen fra 1814

13. Moss bys historie.

14. Telemark fylke, Skien, Klokkerbok nr. 5 (1868-1880).

15. Østfold fylke, Landsoknet i Moss, Ministerialbok nr. III 3 (1906-1914).

16. Østfold fylke, Moss, Klokkerbok nr. I 2.

17. Østfold fylke, Moss, Klokkerbok nr. I 3.

18. Østfold fylke, Moss, Ministerialbok nr. I 10.

19. Østfold fylke, Moss, Ministerialbok nr. I 4 (1784-1808).

20. Østfold fylke, Moss, Ministerialbok nr. I 5 (1814-1828).

21. Østfold fylke, Moss, Ministerialbok nr. I 6 (1829-1844).

22. Østfold fylke, Moss, Ministerialbok nr. I 9.